Mon. Dec 5th, 2022

Secara Asasnya terdapat 3 cara utama untuk memulakan pelaburan dalam unit amanah:

woman writing on a notebook beside teacup and tablet computer
Photo by Tirachard Kumtanom on Pexels.com

1. Pembelian Sekaligus ( Lump-sum Purchase )

Ini adalah cara kebiasaan pelabur yang memiliki jumlah wang yang banyak melabur ke unit amanah. Mungkin satu-satunya pelaburan yang ingin dibuat oleh pelabur.

Apabila penebusan atau penjualan unit berlaku, harga jualan unit akan mencerminkan pengumpulan dan penggabungan modal dalam tempoh yang berkaitan.

Ia adalah kesan pengkompaunan ( gandaan) dari masa ke masa yang menjadikan pelaburan jenis pengumpulan, seperti unit amanah, begitu menarik kepada pelabur.

Sepanjang tempoh (3-20 tahun), pelaburan awal akan meningkat sebagai pengagihan dan pendapatan lain diperoleh oleh dana.

Contohnya, seseorang yang baru mewarisi sejumlah wang mungkin ingin melaburkan dana ke unit amanah dan memegangnya untuk jangka masa panjang untuk menyimpan untuk tujuan tertentu.

Contohnya, pendidikan kanak-kanak. Pada akhir tempoh pegangan, hasil penjualan unit akan menjadi pelaburan permulaan ditambah pulangan ke atas jumlah tersebut, terkumpul sepanjang tempoh tersebut.

2. Simpanan Biasa (Regular Saving)

Sesetengah orang melabur dalam unit amanah dengan membuat sumbangan biasa (misalnya bulanan) ke dana mereka.

Ini adalah cara yang ideal, berdisiplin dan berguna untuk mengumpulkan modal untuk keperluan masa depan.

Dengan membuat sumbangan tetap sepanjang tempoh, jumlah yang terkumpul pada akhir tempoh akan meningkat. Ini biasanya dikenali sebagai purata kos dolar.

Pada akhir tempoh tersebut, harga penebusan (atau jualan) bagi unit yang dipegang akan mewakili pengumpulan semua sumbangan, ditambah pulangan yang terhasil daripada jumlah sumbangan sejak pembelian pertama dibuat.

Kesannya lebih ketara lagi tempoh pegangan dan sumbangan. Bentuk penjimatan ini adalah asas pengumpulan dana kebanyakan dana pencen contohnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.

3. Simpanan KWSP (Akaun 1)

Di samping melabur dalam unit amanah secara tunai atau melalui pelan simpanan biasa, anda juga boleh melabur menggunakan Skim Pelaburan Ahli KWSP.

KWSP akan memproses permintaan untuk memindahkan jumlah dari Akaun 1 ahli ke dana unit amanah yang diluluskan jika:

Baki Akaun 1 tidak kurang daripada simpanan dasar yang diperlukan, butiran yang disertakan dalam jadual 1 seperti yang ditetapkan oleh KWSP untuk umur ahli KWSP.

Jadual 1 – Amaun Simpanan Asas dalam Akaun 1 (Mulai 1 Januari 2019)

  • Anggota kurang daripada 55 tahun.
  • Akaun dalam Skim Unit Amanah yang telah diluluskan telah dibuka di mana pemindahan boleh diproses
  • Tiada pemindahan telah dibuat dalam tempoh tiga (3) bulan sebelumnya dari Skim Pelaburan Ahli KWSP

Pemindahan di bawah Skim KWSP dibuat pada selang tiga (3) bulan dari tarikh pemindahan terakhir, tertakluk kepada ketersediaan baki yang diperlukan dalam Akaun 1.

Amaun yang layak untuk dipindahkan tidak kurang daripada RM1,000.

Amaun yang akan dipindahkan tidak melebihi 20% dari baki Akaun 1 yang tinggal selepas menolak jumlah simpanan asas yang ditetapkan oleh KWSP (tertakluk kepada minimum RM1,000

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *